مهندسی شهرسازی

.گروه کارشناسی مهندسی معماری


مدیر گروه: مهندس علی فرهادی


شماره تلفن تماس: داخلی (214) 4-35572830

برنامه حضور


چارت تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی ورودی 97 و به بعد 

چارت تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی ورودی قبل از 97