مدیریت بخش انفورماتیک

.

بخش انفورماتیک موسسه


مسئول بخش: مهندس فرشاد احمدی

شماره تلفن تماس: داخلی (210) 4-35572830 -   شماره مستقیم: 35572836