مدیریت بازرگانی

چارت مدیریت بازرگانی

مدیر گروه: خانم دکتر فریبا تحی پور

 

 

 

شماره تلفن تماس: داخلی (211) 4-35572830