کارشناسی حقوق

.گروه کارشناسی حقوق


مدیر گروه: دکتر نادر وحدانی مناف

شماره تلفن تماس: داخلی (213) 4-35572830

برنامه حضور


چارت تحصیلی کارشناسی حقوق