امور دانشجویی و فرهنگی

امور معافیت تحصیلی و وام های دانشجویی

آفای خسرو تیرداد

شماره تلفن تماس: داخلی (205) 4-35572830

برنامه حضور


امور تمدید سنوات تحصیلی

آقای طه علیزادگان 

شماره تلفن تماس: داخلی (205) 4-35572830

برنامه حضور


امور فرهنگی، انجمن های علمی

آقای حسین عسگری

شماره تلفن تماس: داخلی (205) 4-35572830

برنامه حضور