اداره امتحانات

مدیر اداره امتحانات

سرکار خانم فریده جلیل زاده

شماره تلفن تماس: داخلی (208) 4-35572830

پست الکترونیکی: 

برنامه حضور
مسئول امتحانات معرفی به استاد

آقای مهندس سید مهدی موسوی

شماره تلفن تماس: داخلی (233) 4-35572830

پست الکترونیکی:

برنامه حضور

*  لیست دانشجویان معرفی به استاد اردیبهشت 99