مهندسي پزشكي

.گروه کارشناسی مهندسی پزشکی


مدیر گروه: دکتر نادر وحدانی مناف

شماره تلفن تماس: داخلی (203) 4-35572830

پست الکترونیکی: 

برنامه حضور


چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی پزشکی ورودی های 931 و 941

چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی پزشکی ورودی های 951 و به بعد