حوزه آزمایشگاه ها

مسئول آزمایشگاه های گروه مهندسی برق

مسئول امتحانات معرفی به استاد

آقای مهندس سید مهدی موسوی

شماره تلفن تماس: داخلی (233) 4-35572830

پست الکترونیکی:

برنامه حضور


 

مسئول آزمایشگاههای گروه عمران

مسئول آموزشی تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مهدی صادقی

شماره تلفن تماس: داخلی (235) 4-35572830

پست الکترونیکی:

برنامه حضور