معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دكتر محمد علي جهدي


  • دکتری علوم قرآنی
  • عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی سراج
  • معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی سراج از سال 1389 تا سال 1392
  • معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی رشدیه از سال 1387 تا سال 1388

شماره تلفن تماس: 35572835

پست الکترونیکی: 

آدرس پستی: تبریز، شريعتي جنوبي،كوچه ارك،دانشگاه غيرانتفاعي سراج، کدپستی: 5137894797

برنامه حضور در موسسه