کارشناسی ارشد الکترونیک - مدار مجتمع

گروه کارشناسی مهندسی برق


مدیر گروه: دکتر حجت حاتمی خانشان


شماره تلفن تماس: داخلی (211) 4-35572830

برنامه حضور