هيات موسس موسسه آموزش عالی سراج

موسسه آموزش عالی سراج در سال 1384 توسط اعضای هیات محترم موسس به شرح زیر تاسیس گردید:

  • آقای علی لک
  • آقای حسین نوروزی تیمورلوئی
  • آقای جابر صادقی
  • آقای محمد علی جهدی
  • آقای صادق ملکی آوارسین
  • آقای میر یحیی همایون میرهیق
  • آقای اسداله لسانی
  • آقای اکبر صالحه علیزادگان
  • آقای حاج میرمحسن موسوی آقداش

پس از درگذشت شادروان دکتر علی لک، آقای دکتر حبیب اقدم شهریار به عنوان جانشین ایشان به عضویت هیات موسس درآمده اند.