تحصیلات تکمیلی

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مهدی صادقی

شماره تلفن تماس: داخلی (237) 4-35572830

 


شرایط پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد