معاونت اداری، دانشجويي و فرهنگی

دكتر جابر صادقی


  • عضو هیات موسسه آموزش عالی سراج
  • عضو هیات امناء  موسسه آموزش عالی سراج
  • رئیس شورای هماهنگی منطقه سه دانشگاههای غیرانتفاعی کشور
  • عضو شواری مرکزی اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی کشور

شماره تلفن تماس: 35572838

 

برنامه حضور در موسسه