دفتر جذب هیات علمی

مسئول دفتر جذب هیات علمی: دکتر بهرام احمدخانی

شماره تلفن تماس: داخلی (236) 4-35572830

پست الکترونیکی: facultyrecruitment@seraj.ac.ir

برنامه حضور


فرم درخواست همکاری بصورت حق التدریس