کاردانی الکتروتکنیک

.

گروه کارشناسی مهندسی برق


مدیر گروه: دکتر حجت حاتمی خانشان

شماره تلفن تماس: داخلی (211) 4-35572830

برنامه حضور


چارت تحصیلی کاردانی پیوسته الکتروتکنیک