گروه زیست شناسی

.گروه کارشناسی زیست شناسی


مدیر گروه: دکتر نادر وحدانی مناف

شماره تلفن تماس: داخلی (213) 4-35572830

برنامه حضور


چارت تحصیلی گروه کارشناسی زیست شناسی- سلولی مولکولی