ریاست موسسه آموزش عالی سراج

دكتر حسین نوروزی تیمورلوئی


  • دکتری فلسفه از دانشگاه تربیت  مدرس تهران
  • عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی سراج
  • معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی سراج از سال 1387 تا سال 1390
  • معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از سال 1382 تا سال 1387

شماره تلفن تماس: داخلی (220) 4-35572830

پست الکترونیکی: 

آدرس پستی: تبریز، شريعتي جنوبي،كوچه ارك،دانشگاه غيرانتفاعي سراج، کدپستی: 5137894797

برنامه حضور در موسسه