کارشناسی ارشد طراحی شهری

گروه کارشناسی مهندسی معماری


مدیر گروه: مهندس علی فرهادی


شماره تلفن تماس: داخلی (214) 4-35572830

برنامه حضور


چارت تحصیلی کارشناسی ارشد طراحی شهری