گروه روانشناسی

گروه روانشناسی


مدیر گروه: خانم دکتر فریبا تحی پور

 

 

 

شماره تلفن تماس: داخلی (211) 4-35572830

برنامه حضور


 

چارت جدید تحصیلی کارشناسی پیوسته روانشناسی