مدیریت امور مالی و اداری

مدیریت امور مالی اداری و پشتیبانی

دکتر علی اصغر اصغری

شماره تلفن تماس:  داخلی (234) 4-35572830

پست الکترونیکی:  

برنامه حضور


امور مالی 

آقای حسین باقرزاده

شماره تلفن تماس:  داخلی (201)  4-35572830

برنامه حضور


امور مالی

آقای بابک حمیدی

شماره تلفن تماس: داخلی (201) 4-35572830

برنامه حضور