امور آموزشي

* اطلاعیه شماره یک سال تحصیلی 1399
* لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
* فرم انتخاب واحد
* زمانبندی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
* زمانبندی امتحانات معرفی به استاد 982 مراحل دوم و سوم
* طرح_مهمانی_دروس_عملی_و_کارگاه_دانشجویان
* برگه امتحان
* فرم درخواست امتحان بصورت مهمان
* فرمهای بدون آزمون ارشد (استعداد درخشان)
* شرایط پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
* فرم های جدید کارشناسی ارشد (سمینار، دفاع و تسویه)
* فرم کارآموزی به همراه فایل گزارشهای مراحل اول و دوم
* آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته
* آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد
* آئین نامه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
* آئین نامه مهمان و انتقال دانشجویان
* چارت های مقاطع تحصیلی رشته حسابداری
* چارت های مقاطع تحصیلی رشته کامپیوتر
* چارت رشته تحصیلی گروه مهندسی برق (کاردانی الکتروتکنیک، کارشناسی ناپیوسته الکترونیک، کارشناسی ناپیوسته قدرت، کارشناسی پیوسته مهندسی برق)
* چارت رشته تحصیلی گروه معماری همه مقاطع (معماری، معماری داخلی، شهرسازی، نقشه کشی، برنامه ریزی شهری)
* چارت رشته تحصیلی گروه کارشناسی مهندسی پزشکی
* چارت رشته تحصیلی گروه کارشناسی زیست شناسی
* چارت رشته تحصیلی گروه کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
* چارت رشته تحصیلی گروه کارشناسی حقوق
* چارت رشته تحصیلی گروه مهندسی عمران